โครงการประชารัฐร่วมใจคลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา”ปี ๒๕๖๐

Posted by:

วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐น.
นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง เป็นประธานพิธีเปิด”โครงการประชารัฐร่วมใจคลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา”ปี ๒๕๖๐ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ต.ปิตูมุดี/และทุกภาคส่วนของ อ.ยะรัง ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแบบต่อเนื่องหมุนเวียนดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบล/อปท.ต่างๆ ของอำเภอยะรังโดยในครั้งนี้ ได้ดำเนินการในพื้นที่ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง มีกิจกรรม ดังนี้
๑)มีการกำจัดเก็บผักตบชวา สร้างคลองสวยน้ำใส
๒)ปล่อยพันธ์ุปลาในลำคลอง
๓)การแข่งขันพายเรือเก็บผักตบชวา
๔)กิจกรรมชกมวยทะเลสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ระหว่างผู้นำท้องที่ ต.ปิตูมุดีกับผู้นำท้องถิ่น ต.ปิตูมุดี,และคู่ชกมวยทะเลระหว่างหัวหน้าส่วนราชการอำเภอยะรังด้วยกัน
การดำเนินงานร่วมกันพัฒนาพื้นที่/กำจัดผักตบชวา สร้างคลองสวยน้ำ ใสดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง จังหวัดปัตตานีและหน่วยเหนือ ซึ่งมี นายมุหะมะดารี ปาลายา นายก อบต.ปิตูมุดี กล่าวรายงานฯ และมี พ.อ.ภาคภูมิ นภากาศ ผบ.ฉก.ทพ.๒๒,พ.ต.อ.อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์ ผกก.สภ.ยะรัง,ว่าที่ พ.ต.ต.เสถียน ใสบริสุทธิ์ สวป.สภ.บ้านโสร่ง,หัวหน้าส่วนราชการ,กำลังพล ศปก.อ.ยะรัง,ปลัดอำเภอ,ผบ.ร้อย ทพ.๒๒๐๔ ในพื้นที่,ชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ ๑๐๓,ชุดสันติสุขที่ ๑๐๑,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต.ปิตูมุดี, ผู้นำศาสนา/โต๊ะอิหม่าม,จนท.ปค.,บัณฑิตอาสาฯ,จนท.อบต.ปิตูมุดี,คณะครู อาจารย์ เด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ จำนวนมาก ณ หนองน้ำโต๊ะทูวอ ม.๔ ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เป็นอย่างดียี่ง และถือเป็นการขับเคลื่อนวาระปัตตานีปี ๒๕๖๐ ของอำเภอยะรังและทุกภาคส่วนในพื้นทีในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และปัตตานีเมืองสะอาด

0
Page 1 of 3 123