คำว่า “ปิตูมุดี” เป็นภาษามลายูท้องถิ่น ปิตู แปลว่า ประตู มุดี เพี้ยนมาจาก บูดี แปลว่า ต้นโพธิ์ รวมกันแล้วแปลว่า  ประตูโพธิ์

         ความเป็นมาดั้งเดิม  มีต้นโพธิ์อยู่ต้นหนึ่งตรงปากทางเข้าหมู่บ้าน  และเป็นทางเข้าทางเดียว  เท่านั้น  ที่ราษฎรในหมู่บ้านใช้เป็นเส้นทางในการไปทำนา  และออกจากท้องนากลับบ้าน  หรือ  นำวัว  ควาย  ออกไปเลี้ยง  หรือไปไหน ๆ  ก็ต้องใช้แต่ทางใต้ต้นโพธิ์นี้เป็นทางเข้าออก