ลักษณะภูมิประเทศ

         องค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี  เป็นพื้นที่เหมาะในการปลูกผลไม้  การทำนาใน  ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกไม้ผล  เช่นทุเรียน  ลองกอง  มังคุด  กระท้อน  นอกจากนี้ประชาชนในตำบลประกอบอาชีพทำนา  การทำสวนยางพารา  และเลี้ยงสัตว์  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอยะรังประมาณ  5  กิโลเมตร  มีเนื้อที่โดยประมาณ  7.82  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                   ทิศเหนือ              ติดต่อกับตำบลยะรัง

                   ทิศใต้                  ติดต่อกับตำบลกระโด

                   ทิศตะวันออก        ติดต่อกับตำบลวัด

                   ทิศตะวันตก          ติดต่อกับตำบลคลองใหม่

เขตการปกครอง

          ตำบลปิตูมุดี ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2539  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ระดับ  5  แบ่งการปกครองออกเป็น  5  หมู่บ้าน  ดังนี้

          หมู่ที่ 1  บ้านชามู                      นายรอมลี    คาเร็ง                      ผู้ใหญ่บ้าน     หมู่ที่  1

          หมู่ที่ 2  บ้านบาซาเวาะเซ็ง        นายมูหำมะกอซี    อุมา                 ผู้ใหญ่บ้าน    หมู่ที่  2

          หมู่ที่ 3  บ้านบาซาเอ                นายมุฮำหมัดเปาซี    โต๊ะฮีเล         กำนัน           หมู่ที่  3

          หมู่ที่ 4  บ้านโต๊ะทูวอ               นายอับดี    บูดี                              ผู้ใหญ่บ้าน    หมู่ที่  4

          หมู่ที่ 5  บ้านปอซัน                  นายมัยเซอร์    แวบากา                  ผู้ใหญ่บ้าน    หมู่ที่  5

ประชากร/ครัวเรือน  (จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสำรวจ  จปฐ.  ปี  2560  อาจไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้าน)

          ครัวเรือนทั้งหมด                                                               977        ครัวเรือน

    จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง                                           3,719      คน

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร ครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
1 บ้านชามู 515 480 995 193
2 บ้านบาซาเวาะเซ็ง 395 426 821 238
3 บ้านบาซาเอ 417 470 887 289
4 บ้านโต๊ะทูวอ 299 315 614 161
5 บ้านปอซัน 189 213 402 96
รวมทั้งหมด 1,815 1,904 3,719 977

        

  จำนวนประชากร  จำแนกตามช่วงอายุ ปี 2560

ช่วงอายุ ชายคน หญิงคน รวมคน
 น้อยกว่า  1  ปีเต็ม 10 11 21
 1  ปีเต็ม – 2 ปี 50 44 94
 3  ปีเต็ม – 5 ปี 107 91 198
 6  ปีเต็ม – 11 ปี 215 202 417
 12  ปีเต็ม – 14 ปี 96 99 195
 15  ปีเต็ม – 17 ปี 93 97 190
 18  ปีเต็ม – 49 ปี 861 897 1,758
 50  ปีเต็ม – 59 ปี 187 188 375
 60  ปีขึ้นไป 196 275 471
รวมทั้งหมด 1,815 1,904 3,719