วิสัยทัศน์ (Visson)

“ร่วมคิด  ร่วมแก้  ร่วมพัฒนา”

พันธกิจ (Mission)

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

2. จัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างอื่นๆให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

3. จัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน

5. ส่งเสริมการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ

6. ส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิต  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น